Elektrivõrguga liitumine

Kliendile

VKG Elektrivõrgud OÜ elektrivõrguga on võimalik liituda ainult ettevõtte teeninduspiirkonnas, mis hõlmab järgmiste Ida-Virumaa omavalitsuste territooriume: Narva linn, Narva-Jõesuu linn ja Sillamäe linn.

Elektrivõrguga liitumiseks on vajalik esitada liitumistaotlus, mille alusel sõlmitakse liitumisleping. Teenus on tasuline ja maksumus sõltub eelkõige liitumispunkti asukohast ja taotletavast elektrilisest tarbimisvõimsusest (peakaitsme suurus). Vältimaks ebameeldivaid üllatusi soovitame elektrivõrguga liitumise vajaduse selgumisel võtta võimalikult varakult ühendust, sest liitumisprotsess kuni kliendi elektripaigaldise pingestamiseni võib kesta väga pikalt – 1 kuu kuni mitu aastat.

Liitumisleping sõlmitakse järgmistel juhtudel:

  • Uue võrguühenduse loomine.
  • Olemasoleva võrguühenduse tarbimistingimuste muutmine (näiteks peakaitsme suurendamine või vähendamine; üleminek madalpinge liitumiselt keskpinge liitumisele või vastupidi).
  • Ajutise võrguühenduse loomine (ehitusplats; ajutine meelelahutus vms).
  • Üleminek ühefaasiliselt kolmefaasilisele pingesüsteemile.
  • Elektrivõrgu ümberehitamine (kaabel-, õhuliini, liitumiskilbi või alajaama likvideerimise või ümberpaigutamise vajadus vms)
  • Teise võrguühenduse väljaehitamine.
  • Peakaitsme jaotamine, ennistamine.
  • Endise võrguühenduse taastamine.
  • Elektritootja (k.a. mikrotootja) liitumine või tootmistingimuste muutmine. Eraldi menetluskäik.

Liitumisalane tegevus on Eesti Vabariigis reguleeritud Elektrituruseadusega. Nimetatud seaduse paragrahv 42 lg2 alusel on välja töötatud ja Vabariigi valitsuse määrusega kehtestatud Võrgueeskiri. Võrgueeskirja 5. peatükk "Võrguga ühendamine" sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga ühendamiseks.