VKG Elektrivõrgud OÜ elektrivõrguga on võimalik liituda elektritootjatel, kes asuvad VKG Elektrivõrgud OÜ teeninduspiirkonnas.

Elektritootjad on jaotatud kaheks eraldi grupiks vastavalt tootmisvõimsusele, millest tuleneb ka erinev liitumisprotseduur:

1. Mikrotootjad – tootmisvõimsus kuni 11 kW (päikesepaneelid, väike tuulik jt).

2. Väike- ja suurtootjad – tootmisvõimsus üle 11 kW (päikeseelektrijaam, elektrituulikud, biogaasijaam, koostootmisjaam, hüdroelektrijaam jt).

Elektrijaamad tootmisvõimsusega üle 5 MW ühendatakse põhivõrguga (Elering AS).

Elektritootjaks loetakse ka elektrivõrku ühendatavad reservgeneraatorid (diisel-, gaasigeneraator jt).

Kui mikrotootjate liitumisprotsess võtab aega vähemalt paar kuud, siis suurte tootjate liitumine kuni elektrijaama töösse andmisega võib kesta mitmeid aastaid.

Kõik kulutused, mis tehakse seoses elektritootja liitumisega elektrivõrku, tasub täies mahus liituja/tootja vastavalt faktilistele  kulutustele. Suurte tootmisvõimsuste juures on lisaks jaotusvõrgus tehtavatele elektrivõrgu ehitustöödele vajalik arvestada ka võimalike kulutustega seoses põhivõrgu (Elering AS) ehitustöödega.