Mikrotootmisseadmete alla kvalifitseeruvad tootmisseadmed, mis genereerivad elektrienergiat ühes liitumispunktis kuni 16 A (amprit) faasi kohta ehk ühefaasiline kuni 3,68 kW ja kolmefaasiline kuni 11 kW. Mikrotootmisseade ühendatakse ainult madalpinge 0,4 kV elektrivõrguga. Mikrotootmisseade võib koosneda erinevatest seadme tüüpidest (elektrituulik, päikesepaneelid, hüdrojaam vms), kuid summaarne võimsus ei tohi ületada eelnevalt esitatud suurusi.

Mikrotootjana liitumise eelduseks on olemasolev võrguühendus ja võrguleping. Nende puudumisel on esmalt vajalik liituda elektrivõrguga kui tarbija – Liitumistaotlus elektrivõrguga liitumiseks. Seejuures on liitumistaotluses kindlasti oluline ära märkida, et hilisemalt soovitakse liituda mikrotootjana, et tagada koheselt elektrivõrgu tehniline valmisolek mikrotootmiseks ning seeläbi majanduslikult optimaalseim lahendus. Seejärel on vajalik täita mikrotootja liitumistaotluse plank.

Mikrotootja liitumisprotsess on lihtne ja kiire, kui olemasolev elektrivõrguga liitumispunkt vastab mikrotootmisseadmete ühendamise tehnilistele nõuetele ning liitujapoolne projektdokumentatsioon on korrektne (võimaldab kiiret kooskõlastamist). Kui elektrivõrgus on vajalik teha täiendavaid ehitustöid, kestab liitumine kuni 11 kuud.

Kõik kulutused, mis tehakse seoses mikrotootja liitumisega elektrivõrku, tasub täies mahus liituja/tootja vastavalt faktilistele kulutustele. Analoogselt ka olukorras, kui esmalt toimub tavaline liitumine elektrienergia tarbimiseks, samaaegselt teadaoleva plaaniga hakata mikrotootjaks.

Liitumisleping sõlmitakse alati kinnistu omanikuga. Kaasomandi korral on vajalik kõikide kaasomanike kirjalik nõusolek.

Liitumise etapid:

1. Eeltöö

Koostöös kohaliku omavalitsusega teha kindlaks soovitava mikrotootmisseadme püstitamise võimalikkus ning kontrollida, et kõik ehitise püstitamiseks vajalikud ehitusseadusest tulenevad tingimused ja nõuded oleksid täidetud. Tuleb hankida projekteerimistingimused või kirjalik nõusolek kohalikult omavalitsuselt. Vajadusel konsulteerida erialaselt pädevate spetsialistidega.

Kinni peab pidama mikrotootmisseadmetele kohaldatud standardite, normide, seadusandluse ja VKG Elektrivõrgud OÜ poolsetest nõuetest ning eeltingimustest:

 • Tootmisseade peab omama Euroopa tootesertifikaati vastavalt standardile EVS-EN 50438:2013.
 • Tootmisseade peab vastama Elektromagnetilise ühilduvuse standarditele EVS-EN61000-3-2:2006 ja EVS-EN-3-3:2013.
 • Tootmisseade peab vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu EMÜ direktiivile 2004/108 EÜ.
 • Elektrienergia arvestussüsteem on kahesuunaline ja kaugloetav.
 • Liitumispunkti paigaldatakse tarbija toitekaabli poolele täiendav kaitselahutuslüliti.
 • Peavad olema tagatud kaitseviisid tootmisseadmele: lühise- ja ülekoormuse kaitse; üle- ja alapingekaitse; pingeasümmeetriakaitse; liigpingekaitse; võrgukaotuskaitse.
 • Tootmisseade peab taluma VKG Elektrivõrgud OÜ võrguga paralleeltöös olles võimalikke talitlushäiringuid.
 • Lõplikud tehnilised tingimused esitatakse vastavalt mikrotootja liitumistaotlusele, arvestades konkreetse tootmisseadme eripärasid.

2. Taotluse esitamine ja liitumisleping

Esmalt on vajalik esitada nõuetekohaselt täidetud mikrotootja liitumistaotlus ning taotlusega koos kõik nõutavad lisad.

Nõuetekohaselt täidetud liitumistaotluse põhjal väljastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluse laekumist liitumispakkumine. Liitumispakkumine sisaldab endas liitumislepingut koos tehniliste tingimuste, kulupõhise eelkalkulatsiooni, võrguühenduse valmimise tähtaja jm vajalike dokumentidega.

Liitumispakkumise kehtivus on 60 päeva. Kui liitumispakkumine sobib, siis sõlmitakse mikrotootjaga liitumisleping ning vastavalt liitumislepingule esitatakse esimese osamakse arve. Pärast arve tasumist alustatakse töödega vastavalt osamaksega seotud tööde mahule. Osamaksete arv ja protsentuaalsus kogu maksumusest on määratud liitumislepingus.

Lõplik liitumistasu selgub liitumisprotsessi lõppedes vastavalt faktilistele kulutustele, mille alusel korrigeeritakse viimast osamakset.

 

3. Mikrotootmisseadme projekt

Võrguettevõtjaga on vajalik kooskõlastada mikrotootmisseadme elektriosa projekt, mis sisaldab endas ka tootmisseadme elektrilist ühendusskeemi kuni liitumispunktini.

 

4. Kasutuselevõtmine

Mikrotootmisseadme kasutuselevõtmiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 • Mikrotootmisseadme projekt peab olema kooskõlastatud.
 • Kõik osamaksed peavad olema tasutud.
 • Kõik liitumistingimused vastavalt liitumislepingule peavad olema täidetud.

Mikrotootmisseadme kasutuselevõtmiseks peab esitama järgmised dokumendid:

 • Elektritööde teostusdokumentatsioon tootmisseadme(te)st kuni liitumispunktini (teostusjoonistel on vajalik ära näidata tootmisseadmed koos abiseadmetega, ühendusliinide kaablid, kaitseaparaadid ja nende põhiparameetrid)
 • Sertifitseeritud seadistaja poolt allkirjastatud kaitsesätete seadistamise protokoll.
 • Elektripaigaldise nõuetekohasuse teatis koos tunnistuse koopiaga.

Lõplik mikrotootmisseadme kasutuselevõtmine on võimalik pärast liitumislepingus määratud osapoolte (võrguettevõtja ja liituja) omavahelist võrgulepingu allkirjastamist.