Siia kuuluvad elektritootjad tootmisvõimsusega üle 11 kW ehk välja arvatud mikrotootjad. Ülempiiriks on üldjuhul 5 MW, millest alates liitutakse põhivõrguga (Elering AS), 110 kV ja 330 kV. Suure võimsusdiapasooni tõttu jagunevad 11 kW kuni 5 MW elektritootjad omakorda veel kaheks:

1. Väiketootjad tootmisvõimsusega alates 11 kW kuni 1 MW (va elektrituulikud üle 200 kW) liituvad võrguga madalpingel 0,4 kV ja keskpingel 6 – 35 kV.

Liitumisel on 2 osapoolt: liituja ja jaotusvõrk (VKG Elektrivõrgud OÜ) ning ühtlasi lihtsustatud protseduur ja tingimused. Elektritootja liitumistaotlus

2. Suurtootjad tootmisvõimsusega alates 1 MW kuni 5 MW liituvad võrguga keskpingel 6 – 35 kV.

Liitumisel on 3 osapoolt: liituja,  jaotusvõrk (VKG Elektrivõrgud OÜ) ja süsteemihaldur (Elering AS) ning seeläbi keerukam protseduur ja rohkem tingimusi.

Kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et vastavalt võrgueeskirjale tuleb jaotusvõrguettevõtjatel kooskõlastada Eleringiga kõikide elektrituulikute ja üle 1 MW elektrijaamade liitumine. Lisainfo

Kõik kulutused, mis tehakse seoses elektritootja liitumisega elektrivõrku, tasub täies mahus liituja/tootja vastavalt faktilistele kulutustele.

Täiendava informatsiooni ja konsultatsiooni vajadusel võtta ühendust VKG Elektrivõrgud OÜ aredusosakonnaga.