Liitumistasude määramise metoodika ja hinnad

KliendileElektrivõrguga liitumine

Liitumistasu on liituja poolt makstav tasu elektrivõrguga ühendamise eest.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikale.

Liitumise kategooria Hind käibemaksuta Hind käibamaksuga
Menetlustasu 25,40 € 30,48 €
Madalpingel kuni 400 meetrit 6-10/0,4 kV alajaamast, liitumispunkti peakaitsme nimivoolu suurendamine kuni 63A (välja arvatud kinnisvaraarenduspiirkond) 71,49 €/A
85,79 €/A
Madalpingel üle 400 meetri alajaamast, peakaitsme nimivooluga üle 63A; keskpinge liitumised kalkulatsioon kalkulatsioon
Liitumine kinnisvaraarenduspiirkonnas (kaasa arvatud detailplaneeringu ala) olenemata peakaitsme suurusest ja pingeklassist kalkulatsioon kalkulatsioon

Üleminek ühefaasiliselt kolmefaasilisele pingesüsteemile
Elektrivõrgu ümberehitamine
Peakaitsme jaotamine, ennistamine
Endise võrguühenduse taastamine
Ajutise võrguühenduse loomine
Peakaitsme jaotamine, ennistamine
Elektritootja liitumine

kalkulatsioon kalkulatsioon
Eleringi menetlustasu põhivõrguga liitumistingimuste muutmise korral* 1600 € 1920 €

*Lisandub juhul, kui liitumise väljaehitamiseks on vaja liituda või muuta liitumise tingimusi põhivõrgu ettevõtjaga Elering.

Kui liitumistasu põhineb kalkulatsioonil ja tegelikkuses kujuneb liitumise maksumus sellest väiksemaks, siis maksame liitujale tagasi liitumistasu ja tegeliku maksumuse vahe. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasu, tuleb liitujal tasuda lisaks liitumistasu ja tegeliku maksumuse vahe.

Kui Lepinguga on kokkulepitud liitumistasu fikseeritud ampripõhise tasu alusel, siis liitumistasu liitujale ei muutu.

Üleminek ühefaasiliselt kolmefaasilisele pingesüsteemile.