Kahjunõude hüvitamine

Kliendile

VKG Elektrivõrgud OÜ-l on kohustus tagada oma elektrivõrgus standarditele vastavad pinge väärtused. Elektrivõrkude pinge põhilised tunnussuurused on määratud standardiga EVS-EN 50160:2010 “Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused”. Nimetatud standardile vastava pinge peab võrguettevõte tagama liitumispunktis normaaltalitlusel. Alates liitumispunktist algab kliendi elektrisüsteem, mida teenindab ja mille nõuetekohasuse eest vastutab klient ise.

VKG Elektrivõrgud OÜ hüvitab ainult kohustuste rikkumisega põhjustatud ja tõestatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

VKG Elektrivõrgud OÜ hüvitab klientidele vara kahjustamisega või hävimisega seotud kahju, kui leiab kinnitust, et elektrivõrgus toimusid sündmused, mille tõttu pingekvaliteet jaotusvõrgus ei vastanud standardile EVS-EN 50160:2007 ning, mis võisid põhjustada kliendi vara kahjustamise või hävimise.

Lisaks, elektrikatkestusega tekitatud kahju hüvitatakse üksnes juhul, kui kahju tulenes asjaolust, mida VKG Elektrivõrgud OÜ sai objektiivselt ette näha, ära hoida või kontrollida ja klient on kandnud kahju vaatamata võimalike elektrikatkestusest tulenevate kahjustuste kaitseks rakendatud abinõudele.

Kahju hüvitamiseks tuleb esitada ühe nädala jooksul pärast arvatavat kahju tekitamist avaldus, milles on toodud kahju tekkimise põhjus ja nõude sisu. Avaldus tuleb esitada VKG Elektrivõrgud OÜ vormil, ettevõtte kontaktandmetel.

Kahjunõude hüvitamise aluseks on kahju tekkimist ja suurust tõendavad dokumendid:

  • pädeva isiku poolt koostatud ekspertiisiakt, milles on ära toodud vara kahjustamise põhjus ja
  • remondiarve või
  • pädeva isiku hinnang remondi maksumuse kohta, või
  • pädeva isiku hinnang, et vara ei ole võimalik remontida või see on ebamõistlik jne.,
  • muud asja selgitavad tõendid,
  • vara hävimise või remondikõlbmatuse puhul vara jääkmaksumus, sest sellisel juhul ei hüvitata uue taolise vara maksumust vaid hävinud vara jääkmaksumus.

Nimetatud tingimused on sätestatud Konkurentsiametiga kooskõlastatud VKG Elektrivõrgud OÜ võrguteenuste osutamise tüüptingimustes. Tutvuge tingimustega lähemalt peatükis 9 – Vastutus kohtuste rikkumise eest.

Kahjude ennetamine

Elektrivõrgus toimub pidevalt mitmeid muutuseid, milliseid ei ole võimalik ette näha või kontrolli all hoida, kuid mis võivad põhjustada häireid kliendi elektriseadmete töös või põhjustada elektriseadmete kahjustumist. Muutused elektrivõrgus võivad tuleneda erinevatest allikatest, n.: äikesest, millega võivad kaasneda liigpinged; pinge kõikumisest elektrijaamades või ka Eestist väljaspool asuvates elektrivõrkudes; elektriliini kahjustamisest isikute poolt, kes teostavad kaevetöid; seadmete defektidest jm.

Kliendid peavad arvestama elektrikatkestuse riskiga ja võtma tarvitusele sellekohased mõistlikud abinõud raskete tagajärgede vältimiseks, eriti juhul, kui elektrikatkestus kliendi juures võib põhjustada raskeid tagajärgi inimelule, tervisele vm. asjadele analoogsetes olulistes valdkondades.

Klient peaks paigaldama arvutite ja oluliste elektriseadmete kaitseks katkestamata toiteallikad ja liigpingete jm. elektrikatkestuse riski hajutamiseks mõeldud kaitseseadmed.

Kahju hüvitatakse üksnes juhul, kui klient on kandnud kahju vaatamata võimalike elektrikatkestusest tulenevate kahjustuste kaitseks rakendatud abinõudele.