Tasu tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest

Kliendile

Asjaõigusseaduse alusel on kinnisasja omanikul õigus taotleda tehnovõrgu- või rajatise omanikult  tasu tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest oma kinnistul.

Tasu võib taotleda kinnisasja omanik (taotleja), kellel on «Asjaõigusseaduse» § 1581 tulenev tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustus ja tasu makstakse «Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse» § 154 alusel.

Tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2007 määrusega nr 41.

Tasu saamiseks tuleb omanikul (taotlejal) või tema poolt volitatud isikul esitada taotlus tasu saamiseks olenemata, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni.

Taotluse saamisel VKG Elektrivõrgud OÜ kontrollib, kas taotlus esitatud õigele isikule, s.t. kas tehnovõrgu- või rajatise omanikuks on VKG Elektrivõrgud. Kuni 1. juulini esitatud ja korrektse taotluse alusel makstakse jooksva aasta eest tasu välja sama aasta 1. detsembriks. Raha kantakse kinnisasja omaniku poolt taotluses märgitud kontole. VKG Elektrivõrgud OÜ maksab maaomanikele tehnovõrkude ja –rajatiste talumise hüvitist  varem kehtinud määras kuni jõustub väljatöötamisel olev riiklik regulatsioon.