Tasu tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest

Kliendile

Tehnovõrku ja -rajatisi, sh elektrivõrku tuleb maaomanikul taluda tulenevalt seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest. Kinnisasja omanikul on õigus taotleda tehnovõrgu- või rajatise omanikult tasu tehnovõrkude või -rajatiste talumise eest (edaspidi talumistasu).

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Alates 01.01.2019 maksame asjaõigusseaduse rakendamise seaduse järgi tasu vaid neile maaomanikele, kelle maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa. Tulenevalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusest talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla 1 euro.

Vaata lisaks: Asjaõigusseaduse rakendamise seadus.

Talumistasu arvutamisel lähtutakse Maa-ameti andmetest. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist. Kalkulaatorist saab kontrollida, kas kinnisasjal oleva tehnorajatise omanik on VKG Elektrivõrgud OÜ.

Talumistasu taotlemine

Talumistasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada ühekordne taotlus. Taotlus tuleb esitada olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping või muu maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, mis tähendab, et igal aastal uue taotluse esitamine ei ole vajalik.

Kui kinnisasja omanik vahetub, on uuel kinnisasja omanikul õigus saada tasu pärast uue taotluse esitamist, lähtudes seaduses sätestatud tähtaegadest.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. jaanuari seisuga.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. mail.

Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Täidetud ja allkirjastatud taotlus võib saata e-posti aadressil vkgev@vkg.ee või posti teel aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva.

Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (näiteks muutuvad tasu maksmiseks vajalikud andmed – nimi, pangakonto vms) on kinnisasja omanik kohustatud sellest VKG Elektrivõrgud OÜ-le teatama.